Hasta Hakları

Bu sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin:

Hizmetten genel olarak faydalanma: 
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma: 
Irk , dil, din ve mezhep , cinsiyet ,siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmete almaya,

Bilgilendirme: 
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme: 
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma seçme ve değiştirme: 
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

Bilgi isteme:
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve izin: 
Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma: 
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

Güvenlik: 
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini vecibelerini yerine getirebilme: 
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık görme:
Saygı ,itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık: 
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret:
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi bulundurma: 
Mevzuatın , sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, şikayet ve dava hakkı: 
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli hizmet:
Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,


                                                                                                                                           


Güncelleme Tarihi: 10/13/2020 2:53:35 PM