Page 29 - Nab

Basic HTML Version

27
w w w . s a n k o t i p . c o m
makroglobinemi, gut, polisitemi
gibi rahatsızlıklara bağlı olarak
meydana gelebilir. Derin hiperemi
ise sıklıkla derin yerleşim gösteren
korneal abseler, akut glokom krizi,
akut iridosiklit ve göz içi tümörlerde
görülür.
3. Ödem
Herhangi bir dokunun içinde nor-
male göre sıvının daha fazla ol-
masına ödem denilir. Konjonktival
ödeme “Kemozis” de denir. Kon-
jonktival ödem alerjik ve enfeksi-
yöz konjonktivitler, orbita basıncını
arttıran tümörler ve anevrizma gibi
hastalıklar, orbital selülit, orbita ve
göz ameliyatları, sağ kalp yetmez-
liği, akut glomerülonefrit, protein
kaybettirici enteropatiler, kavernöz
sinüs trombozu, karotikokavernöz
fistül, trişinozis, Graves oftalmopati
gibi pek çok hastalık sonucu oluşur.
4. Papiller oluşumlar
Küçük yan yana kabarıklıkların her
birinin merkezinde damar yapısı
seçilir. Kapak ve bulbus konjonkti-
vasının değişik yerlerine yerleşim
gösterirler. Özellikle alerjik tabiatlı
konjonktivitlerde belirgindir.
5. Follikül
Özellikle alt fornikste lokalizasyon
gösteren lenfoid yapılardır. Say-
dam, yüzeyi düzgün, soluk renktedir
ve yapısı içinde damar görülmez.
Akut olarak inklüzyonlu konjonktivit,
adenovirus enfeksiyonlarına bağlı
olarak faringokonjonktival ateş ve
epidemik keratokonjonktivit, herpes
simpleks ve zoster enfeksiyonları,
trahom, molluskum kontagiozum,
uzun zaman sert kontakt lens kulla-
nılması, göz protezleri, postoperatif
keratoplasti ve bazı ilaçların uzun
süre kullanılması (Karbakol, Amp-
hoterisin B, neostigmin, pilokarpin)
sonucu görülürler.
6. Membran
Membran tıbbi dilde ince zar anla-
mına gelmektedir. Konjonktival epi-
tel ile koagule eksudanın yapışması
sonucu oluşur. Kolayca soyulabilen
cinsine “Yalancı membran”, soyul-
ması zor olan ve epitel yırtılması
ve kanamaya neden olan cinsine
“Gerçek membran” denir. Adeno-
virus, pnömokok, odunsu konjonkti-
vit, gonokok ve vernal konjonktivitler
ile difteri enfeksiyonları sırasında
görülebilir. Membrana neden olan
konjonktivitler konjonktival ülseres-
yonlarla birlikte bulunduklarında;
sembleferon, entropium ve trikiazi-
se neden olabilirler
7. Subkonjonktival kanama
Konjonktival kanama gözü saran
beyaz tabakanın içerisindeki da-
marların yırtılması sonucu konjo-
niva içinde kanamayı ifade eder.
Konjonktiva altına kanama sıklıkla 3
hafta içerisinde düzelir. Konjonktivit
etkenlerinden; bakteriyel ve klamid-
yal enfeksiyonlar, virütik enfeksi-
yonlar konjonktiva altına kanamaya
neden olabilirler.
8. Lenfadenopati
Lenfadenopati vücuttaki lenf dü-
ğümlerinin iltihaplanma sonucu
şişmesini ifade eder. Göz çevresin-
deki iltihaplanmalarda genelde ku-
lak önü (preauriküler) ve çene altı
(submandibüler) lenf düğümlerinde
şişme görülür. Genellikle klamidyal
ve viral enfeksiyonlara bağlı olarak
görülür.
9. Semblefaron
Semblefaron gözü çevreleyen kon-
jonktiva tabakası ile göz kapakla-
rını içten çevreleyen konjonktiva
tabakalarının değişik etkenler ne-
ticesinde birbirine yapışmasıdır.
Seblefaron oldukça nadir bir du-
rum olsa da eğer meydan gelirse
ciddi bir durumdur; Yapan neden-
ler kapak ve bulbus konjonktivası-
nın membranöz konjonktiviti, alkali
veya asit yanıklar, Steven-Johnson
sendromu, benign oküler pemfigo-
id ve konjonktiva travmaları sonrası
sayılabilir. Göz ve kapak hareketle-
rinde kısıtlılık ve gözde kuruluk bu-
lunur.
10. Punktat epitelyopati:
Punktat epitelyopati kornea denilen
gözün şeffaf tabakasının yüzeysel
olarak epitelyum hücre kaybı an-
lamına gelmektedir. Özellikle viral
konjonktivitlerin seyri sırasında kor-
neanın derin tabakalarına invazyon
göstermeyen keratitler oluşur.
VİRAL KONJONKTİVİT TİPLERİ
Epidemik
Keratokonjonktivit
Epidemik keratokonjonktivitin en
sık görülen ve en fazla salgınlara
yol açan konjonktivit türü olduğunu
anlatan Opr. Dr. Evişen, “Etken vi-
rüs Adenovirüs tip 8 ve 19’dir. Has-
talığın kuluçka devri 5-14 gündür.
Dolayısıyla hastalar nereden has-
talığı kaptıkları hakkında fikir sahibi
olamayabilirler. Salgınlar şeklinde
veya şahısları tek tek etkileyebilen
şeklinde olabilir” diye konuştu.
Hastalığın elden ele, gözden göze,
aletten göze, ortak gözlük, havlu
makyaj malzemesi kullanımı ile bu-
laşabileceği gibi son yıllarda yüzme
havuzlarından da bulaşımın olduk-
ça sık görüldüğünü kaydeden Opr.
Dr. Evişen, hastalığın çocuklarda
üst solunum yolu enfeksiyonu, grip
benzeri bulgularla başlayabileceği-
ni söyledi.
Hastalığın genellikle tek taraflı baş-
ladığını yaklaşık 2 hafta sonra
Hastanın şikayetleri sulanma, batma, ağrı ve kulak önü ağrılı
lenfadenopati şeklindedir. Ayrıca yapılan muayenede kapak
ödemi, konjonktival hiperemi, kemozis, subkonjonktival
hemoraji, seröz salgı, alt fornikstebol folliküller görülür. Şiddetli
olgularda konjonktival membran görülebilir. Hastalarda
noktasal epitelyal keratit genelde görülürken yaklaşık 2 hafta
sonra yüzde 50 olguda subepitelyal infiltrasyonlar görülür.